احمد مباشري مترجم رسمي
Home / Show Service

احمد مباشري مترجم رسمي

#5010736

13

احمد مباشری مترجم رسمی (فارسی - انگلیسی - فارسی)

.ترجمه رسمی هرگونه گواهینامه رانندگی ایرانی برای اخذ گواهینامه برای رانندگی درنیوزیلند

(NZTA) مترجم رسمی و مورد تائید

.ترجمه رسمی شناسنامه ، سند ازدواج ، طلاق ، اسناد بانکی و ملکی  ، هرگونه مدارک شخصی ، حقوقی و یا حقیقی برای ارائه به اداره مهاجرت ، بانکها ، دادگاهها ودیگر موسسات دولتی و خصوصی نیوزیلند

NZQA ویا ارائه به  NCEA ترجمه رسمی متون فنی وتکنیکی ، مدارک علمی وتحصیلی جهت 

.ترجمه حضوری در دفاتر وکلا ، دادگاه ها ، پلیس ، ادارات دولتی ، بیمارستانها وکلینیک های خصوصی و دولتی

.مترجم رسمی وتائید شده توسط وزارت دادگستری ، وزارت کشور، اداره مهاجرت ، بیمارستانها وسایرارگانهای دولتی نیوزیلند

NZSTI عضورسمی و وابسته انجمن مترجمان نیوزیلند


Payment Method : Cash + Debit Card

Payment Description : $ / Session

Category : Writing, Editing, Translation and interpretation - TranslationCOMMENTS

LEAVE COMMENTS


$
Session


AucklandI am avaliable now!

Make a Conversation

I can speak English (fluent) ,Persian (fluent)
Contact info :

0212737742

Working hours :

08:00 - 17:00


Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday