آموزش سنتور
Home / Show Service

آموزش سنتور

#7574226

15

دل آرا تفرشي نژاد مدرس سنتور دانش آموخته ي هنرستان موسيقي و فارغ التحصيلِ رشته ي نوازندگي از دانشکده هنر و معماري و همچنين دانش آموخته ي موسيقي کودک نزد استاد سودابه سالم سالها فعاليت در حوزه آموزشِ موسيقي به کودکان ، همچنين کودکان با معلوليت ذهني و جسمي.

Payment Method : Cash + Debit Card

Payment Description : $ / Session

Category : Education and training - Music/VocalCOMMENTS

LEAVE COMMENTS


$
Session


AucklandI am avaliable now!

Make a Conversation

I can speak English ,Persian
Contact info :

0211232185

Working hours :

08:00 - 18:00


Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday